Misja

„ Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

WIZJA, MISJA I CELE TOWARZYSTWA

Wykute w metalu słowa umieszczone na wschodniej ścianie Domu, przez ponad 100 lat, są milczącym świadkiem filantropijnych zmagań Towarzystwa. Właściwie pojęte miłosierdzie w połączeniu z ofiarnością, wrażliwością, poczuciem obowiązku, czy w końcu zwykłą ludzką uczciwością są dla członków Towarzystwa wartościami nadrzędnymi. Wartości te oraz wsparcie, często anonimowe, ludzi dobrej woli, pozwoliły przetrwać i realizować cele statutowe.

Oprócz miłosierdzia, współczesna rzeczywistość wymaga  elastyczności i  uwzględnienia  bieżących potrzeb

Działalność w zakresie pomocy społecznej w tym filantropijnej na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, nie powinna ograniczać się jedynie do wąskiego grona mieszkańców naszego Domu. Wytyczona przez antenatów wizja sprawowania opieki  wymaga  uaktualnienia  i dostosowania  zarówno w zakresie celów jak i metod  wynikających  z  oceny  aktualnego  stanu potrzeb najbliższego środowiska.  Stąd wzbogacamy ją dziś o plany  związane z działaniami  na rzecz  środowiska lokalnego przez organizowanie i prowadzenie   dziennych domów opieki, oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym lub będącym w wieku senioralnym w ich środowisku lokalnym polegającej w szczególności na ich aktywizacji integracji społecznej oraz  pobudzaniu, rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturowo-twórczych.

Czytaj dalej …