Statut z 2023

STATUT
Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie
tekst jednolity
uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5/2017 z dnia 25 marca 2017 roku oraz Uchwałą nr 6 i Uchwałą nr 7 z dnia 25 marca 2023 r.
podjętymi przez
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

 
§1

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, zwane dalej Towarzystwem.

§2

Terenem działalności stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Warszawa.

§3

1.     Towarzystwo ma na celu działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym filantropijną, na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności starcom obojga płci lub osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy zarobkowej, w tym również na rzecz członków Towarzystwa.
2.    Cele, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo realizuje przez organizowanie i prowadzenie całodobowych i dziennych domów opieki, oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym lub będącym w wieku senioralnym w ich środowisku lokalnym, polegającej w szczególności na ich aktywizacji, integracji społecznej oraz pobudzaniu, rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturowo-twórczych.
3.    Towarzystwo może w zakresie realizacji zadań publicznych prowadzić działalność jako organizacja pożytku publicznego w odniesieniu do realizacji wszystkich lub określonych zadań w formach odpłatnych i nieodpłatnych.
4.    Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
5.    Całodobowe i dzienne domy opieki prowadzone są w formie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Przychody z tytułu tej działalności przeznaczane są wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
6.    Działalność odpłatna i nieodpłatna są wyodrębnione w sposób umożliwiający ich należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

§4

Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie jest osobą prawną posiadającą zdolność do działania przez swoje organy w sposób przewidziany w przepisach powszechnie obowiązujących i w opartym na nich statucie w szczególności nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny, zapisy i ofiary, zaciągać zobowiązania, zawierać umowy, bronić i dochodzić swoich praw w drodze sądowej lub administracyjnej.

§5

1.    Towarzystwo może używać oznak i pieczęci z danymi indentyfikacyjnymi Towarzystwa.
2.     Towarzystwo może ustanawiać medale i odznaki honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Towarzystwa i przyczyniającym się dla realizacji celów Towarzystwa.

§6

Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego i należący do niego majątek korzystają z wszelkich praw i przywilejów nadanych prywatnym zakładom opiekuńczo-charytatywnym na zasadzie przepisów obecnie istniejących lub mogących być wydanymi w przyszłości. Cele swoje Towarzystwo realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§7

Liczba osób korzystających z całodobowych i dziennych domów opieki prowadzonych przez Towarzystwo zależy od wielkości oraz dogodności pomieszczeń oraz środków materialnych.

§8

Towarzystwo składa się z nieograniczonej liczby osób płci obojga. Nie mogą być członkami Towarzystwa:
1.    osoby niepełnoletnie;
2.    osoby nie korzystające z pełni praw obywatelskich.

§9

1.    Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.    rzeczywistych;
2.    wspierających;
3.    honorowych.
2.    Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom rzeczywistym.
3.     Obowiązkiem wszystkich członków jest urzeczywistnianie celów Towarzystwa, aktywne uczestnictwo w życiu Towarzystwa, przestrzeganie niniejszego Statutu oraz regularne opłacanie składek członkowskich Obowiązkiem wszystkich członków jest urzeczywistnianie celów Towarzystwa, aktywne uczestnictwo w życiu Towarzystwa, przestrzeganie niniejszego Statutu oraz regularne opłacanie składek członkowskich.
4.    Członkowie mogą korzystać ze świadczeń wynikających ze statutowej działalności Towarzystwa.

§10

Rzeczywistymi członkami Towarzystwa są osoby fizyczne, które złożyły pisemną deklarację zawierającą rekomendacje co najmniej dwóch członków Towarzystwa i zostały przyjęte w tym charakterze przez Zarząd Towarzystwa.

§11

1.    Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne deklarujące w szczególności pomoc finansową, rzeczową lub doradczą w realizacji celów Towarzystwa, które zostaną przyjęte w tym charakterze przez Zarząd Towarzystwa.
2.     Członkowie wspierający mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia Członków, tylko z głosem doradczym.

§12

Honorowymi członkami są osoby fizyczne, które z powodu uczynionych przez nie znaczących darowizn na rzecz Towarzystwa lub wyświadczonych przez nie innych szczególnych zasług, zostały wybrane na tę godność przez Walne Zgromadzenie Członków.

§13

Członkowie rzeczywiści, którzy mimo wezwań, zalegają ze składkami od co najmniej dwóch lat, mogą być przez Zarząd Towarzystwa wykreśleni z rejestru członków.

§14

Członek Towarzystwa, który nie realizuje celów Towarzystwa, nie bierze czynnego udziału w działalności Towarzystwa lub którego działalność, postępowanie są sprzeczne z prawem, z postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Towarzystwa, w szczególności, gdy wyrządza szkodę lub ujmę Towarzystwu, może być wykreślony z rejestru członków na mocy uchwały Zgromadzenia Walnego Członków.

§15

Środki na swoje działania Towarzystwo czerpie:
1.    ze składek członkowskich;
2.    z dochodów z kapitałów i majątku Towarzystwa;
3.     z opłat za osoby korzystające z domów opieki prowadzonych przez Towarzystwo;
4.    z ofiar wnoszonych gotówką lub w naturze;
5.    z darowizn i zapisów testamentowych, o ile były uczynione bez zastrzeżenia, że mają być zaliczone do kapitału żelaznego;
6.    z dochodów z przedstawień, odczytów, koncertów, widowisk i zbiórek publicznych, urządzanych przez Towarzystwo na mocy specjalnego za każdym razem pozwolenia władzy właściwej;
7.    z ofiar zbieranych do puszek, pod warunkiem otrzymania pozwolenia władzy właściwej;
8.    z dotacji, subwencji, środków pomocowych i innych form wsparcia prowadzonej działalności;
9.    z prowadzonej działalności gospodarczej.

§16

Kapitał żelazny tworzy się z ofiar, darowizn lub zapisów uczynionych z zastrzeżeniem, że takie mają przeznaczenie lub z sum przeznaczonych w tym celu przez Walne Zgromadzenie członków. Jedynie dochody od kapitałów żelaznych mogą być używane na bieżące potrzeby Towarzystwa. W razie wyjątkowej potrzeby Zgromadzenie Walne Członków może postanowić użycie części lub nawet całości kapitału żelaznego na cel ściśle określony w granicach zadań Towarzystwa w miarę jednak możności użyty na ten cel kapitał powinien być powrócony.

§17

Kapitały żelazne lokowane są w papierach wartościowych, lokatach bądź na innych rachunkach bankowych.

§18

Władzami Towarzystwa są:
1.    Zarząd;
2.    Walne Zgromadzenie Członków dalej zwane Zgromadzeniem Walnym;
3.    Komisja Rewizyjna.

§19

Zarząd składa się z określonej przez Zgromadzenie Walne liczby osób, w ilości od czterech do dziewięciu, wybieranych przez Zgromadzenie Walne z grona członków rzeczywistych Towarzystwa na termin trzyletni.

§20

Corocznie ustępuje nie więcej niż trzecia część członków Zarządu według starszeństwa wyboru w danej kadencji lub w inny sposób. Ustępujący mogą być ponownie wybrani, jeżeli zgadzają się na przyjęcie mandatu. W razie opuszczenia stanowiska członka Zarządu przed upływem kadencji, Zgromadzenie Walne wybiera zastępcę na okres czasu do ukończenia kadencji opuszczającego Zarząd członka. W przypadku jednak nieudzielania przez Zwyczajne Zgromadzenie Walne absolutorium, ustępuje cały Zarząd.

§21

Członkowie Zarządu wybierają corocznie ze swego grona Prezesa, jego Zastępcę i Sekretarza.

§22

1.    Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki bezpłatnie.
2.    Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§23

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby na zaproszenie Prezesa Zarządu lub jego Zastępcy, albo na żądanie dwóch członków Zarządu.

§24

Dla prawomocności posiedzeń Zarządu niezbędna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

§25

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:
1.    podział zadań pomiędzy członków Zarządu stosownie do wzajemnego porozumienia;
2.    przyjmowanie i usuwanie osób, korzystających ze świadczeń Towarzystwa;
3.    przyjmowanie i zwalnianie pracowników i ustalanie ich warunków pracy i płacy oraz nadzór nad ich działalnością;
4.    staranie o zdobywanie środków na utrzymanie i urzeczywistnianie zadań Towarzystwa;
5.    zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
6.    prowadzenie wszelkich spraw Towarzystwa, w tym zawieranie umów i udzielanie odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania związanych z tym czynności;
7.    zarządzanie zakładami Towarzystwa;
8.    sporządzanie wszelkich regulaminów i instrukcji dla zakładów Towarzystwa i dla przebywających w nich i pracujących w tych zakładach osób i przedstawianie ich Zgromadzeniom Walnym;
9.    prowadzenie listy członków;
10. prowadzenie rachunkowości i korespondencji Towarzystwa;
11. zwoływanie Zgromadzeń Walnych członków Towarzystwa;
12. sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu Walnemu sprawozdania finansowego i sprawdzania z działalności Towarzystwa oraz projektu budżetu;
13. przedstawianie Zgromadzeniom Walnym spraw nierozstrzygniętych przez Zarząd lub przekraczających jego kompetencje;
14. przyjmowanie darowizn i zapisów;
15. przyznawanie medali honorowych i odznak honorowych ustanowionych przez Zgromadzenie Walne.

§27

1.    Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu przedstawia Towarzystwo na zewnątrz, kieruje działalnością Zarządu i przewodniczy na jego posiedzeniach, zagaja Zgromadzenie Walne, podpisuje korespondencje.
2.    Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§28

W razie choroby lub nieobecności Prezesa Zarządu, Zastępca Prezesa spełnia jego obowiązki. Jeżeli obaj nie mogą wykonywać tych obowiązków, spełnia je jeden z członków Zarządu stosownie do wzajemnego porozumienia.

§29

Członek Zarządu, Sekretarz lub inna osoba załatwia wszelkie czynności kancelaryjne w sprawach Towarzystwa, przygotowuje korespondencję, sprawozdania i inne pisma.

§30

Zarząd może upoważnić osoby do przyjmowania wszelkich wpływów pieniężnych na rzecz Towarzystwa i wydawania odpowiednich pokwitowań, przyjmowania ofiar w naturze, prowadzenia: ksiąg rachunkowych, sporządzania projektów sprawozdań finansowych, rejestru członków, kontroli opłacania składek członkowskich i w takim przypadku nadzoruje wykonywanie tych czynności.

§31

Zarząd ma prawo zapraszać na swe posiedzenia osoby, nienależące do składu Zarządu, a nawet osoby nienależące do składu Towarzystwa, o ile udział ich w rozpoznaniu spraw może być pożytecznym. Osobom tym służy prawo głosu doradczego w sprawach, do których zostały zaproszone.

§32

Członkowie Towarzystwa mogą przedstawiać Zarządowi, ustnie lub na piśmie, swoje wnioski w sprawach Towarzystwa. Wnioski te Zarząd obowiązany jest rozpoznać na pierwszym swym posiedzeniu po ich złożeniu. O ile wniosek dotyczy spraw przekraczających kompetencje Zarządu, Zarząd Towarzystwa ma obowiązek po rozpoznaniu wniosku przedstawić go na Walne Zgromadzenie. Jeżeli jednak wniosek jest podpisany przez jedną dziesiątą ogólnej liczby członków rzeczywistych i honorowych, lecz nie mniej niż przez pięciu członków, Zarząd będzie obowiązany przedstawić taki wniosek Zgromadzeniu Walnemu.

§33

Zgromadzenia Walne bywają zwyczajne i nadzwyczajne. W Zgromadzeniach Walnych biorą udział członkowie rzeczywiści, wspierający i honorowi Towarzystwa. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzeń Walnych Zarząd zobowiązany jest podawać ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa i powiadomić członków rzeczywistych, wspierających i honorowych Towarzystwa

§34

1.    Zgromadzenia zwyczajne zwołują się raz w roku, w okresie do sześciu miesięcy od ukończenia roku sprawozdawczego, dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za rok ubiegły, budżetu na rok bieżący, rozpoznania sprawozdania, opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej oraz spraw wniesionych jednocześnie przez Zarząd.
2.    Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje się bądź przez Zarząd dla rozstrzygnięcia spraw pilnych, nierozstrzygniętych przez Zarząd lub przekraczających jego kompetencje, bądź też na żądanie pisemne Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej jednej dziesiątej ogólnej liczby członków rzeczywistych i honorowych Towarzystwa, jeśli ta część liczy nie mniej niż pięciu członków.

§35

Zgromadzenia Walne otwiera i zagaja Prezes Zarządu lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności Sekretarz, po czym Zgromadzenie wybiera jednego z obecnych członków do przewodniczenia na Zgromadzeniu. Jeżeli Zgromadzenie Walne rozpoznaje sprawozdanie Zarządu lub zażalenia na jego działalność, wówczas nie może przewodniczyć na Zgromadzeniu osoba należąca do składu Zarządu.

§36

Zgromadzenie Walne uznaje się za prawomocne, jeżeli na nim jest obecna przynajmniej jedna trzecia ogólnej liczby członków Towarzystwa. Jeżeli wskutek nieprzybycia wymaganej liczby członków w oznaczonym terminie, Zgromadzenie odbyć się nie może, wyznacza się drugi termin, w którym Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość obecnych członków i przedmiot obrad. Ten drugi termin może być z góry wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy, co najmniej godzinę później; musi być jednak o tym ogłoszona wzmianka w ogłoszeniu o pierwszym terminie z uprzedzeniem, że w razie nie dojścia do skutku Zgromadzenia w pierwszym terminie dla braku dostatecznej liczby obecnych, odbędzie się z tym samym porządkiem obrad powtórne Zgromadzenie tego samego dnia o oznaczonej godzinie, prawomocne bez względu na ilość obecnych na nim członków. Dla zdecydowania spraw, dotyczących nabycia lub sprzedaży nieruchomości, rozwiązania Towarzystwa, zmiany Statutu w powyższym zakresie, wykreślenia członków, przyjęcia na nowo wykreślonych członków do składu Towarzystwa wymagana jest obecność na Zgromadzeniu Walnym przynajmniej połowy ogólnej liczby członków rzeczywistych.

§37

1.    Postanowienia Zgromadzeń Walnych zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na Zgromadzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2.    W sprawach jednak dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomości lub rozwiązania Towarzystwa dla prawomocności uchwał wymagana jest jednomyślność. Zmiany Statutu w tym zakresie również wymagają jednomyślności.
3.    W sprawach zmiany Statutu w pozostałym zakresie, wykreślenia członków, których działalność nie odpowiada interesom Towarzystwa, ponownego przyjęcia wykreślonych do składu Towarzystwa dla prawomocności uchwał wymagana jest zgoda przynajmniej dwóch trzecich liczby członków obecnych na posiedzeniu.

§38

W razie żądania choćby jednego z członków obecnych na Zgromadzeniu głosowanie odbywa się tajnie, kartkami.

§39

Do kompetencji Zgromadzeń Walnych należy:
1.    wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Walnego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2.     rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań finansowego i merytorycznego za roku ubiegły i projektu budżetu na rok bieżący oraz sprawozdania opinii i wniosków Komisji Rewizyjnej;
3.     zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów i instrukcji;
4.     rozstrzyganie spraw, dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomej własności Towarzystwa;
5.     rozpoznawanie spraw dotyczących wykreślenia członków Towarzystwa oraz ponownego przyjęcia wykreślonych członków;
6.     wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
7.     rozpoznawanie spraw dotyczących zmiany Statutu Towarzystwa;
8.     rozpoznawanie spraw dotyczących rozwiązania Towarzystwa;
9.     ustalanie wysokości minimalnej składki rocznej;
10.  nadawanie godności Honorowego Członka i Honorowego Prezesa Towarzystwa. Honorowy Prezes ma prawo uczestniczyć w obradach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym;
11.  ustanawianie odznak honorowych i medali honorowych.

§40

Na Zgromadzeniach Walnych rozstrzygane są wszystkie sprawy dotyczące działalności Towarzystwa, które nie znajdują się w kompetencji innych statutowych organów i objęte zostały porządkiem obrad.

§41

 

1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Walne z grona członków rzeczywistych.
2.     Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§42

1.    Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
2.    Komisja Rewizyjna ma za zadanie kontrolę działalności Towarzystwa i sporządzanie sprawozdań z kontroli, opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, projektu budżetu oraz wnioskowanie o udzielnie Zarządowi absolutorium. Opinie i wnioski oraz sprawozdania ze swojej działalności Komisja Rewizyjna przedstawia Zgromadzeniu Walnemu.
3.    Komisja Rewizyjna w ramach wykonywania zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa, żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz przestawiana Zarządowi uwag zaleceń i wniosków dotyczących jego działalności.
4.    Komisja Rewizyjna ma prawo do zwołania Walnego Zebrania.

 §43

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a.    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b.    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c.     mogą otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.

 
§44

W razie rozwiązania Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, o przeznaczeniu należącego do niego majątku postanowi ostatnie Zgromadzenie Walne członków.
Przedmioty i kapitały zapisane lub darowane Towarzystwu z celem szczególnym otrzymują odpowiednie temu celowi przeznaczenie.

 §45

Zgodnie z niniejszym Statutem zabrania się:
a.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b.    przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c.     wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
d.    dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§46

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.