WŁADZE TOWARZYSTWA

wedle przepisów umieszczonych już w pierwszym Statucie, sprawami Towarzystwa kierują: (Ogólne) Walne Zgromadzenie i Zarząd. Ten ostatni składa się z 6 – 12 osób (w praktyce był to zawsze Zarząd dwunastoosobowy), wybieranych na 3 – letnią kadencję. Jedna trzecia część członków ustępuje z Zarządu po upływie wyznaczonego czasu (najpierw przez losowanie, później według długości sprawowania mandatu). Mogą być oni jednak ponownie wybrani, co było stałą praktyką w Towarzystwie. W większości wypadków kolejne „czwórki” uzyskiwały ponowne powołanie do pełnienia swoich funkcji. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona osobę prezydującą (przewodniczącą) i jej zastępcę. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązku bezpłatnie. Decyzje w Zarządzie zapadają zwykłą większością, ale musi być obecnych przynajmniej trzech członków. Zarząd dysponuje majątkiem Towarzystwa, przyjmuje i zwalnia z pracy osoby zatrudnione w Przytułku, sprawuje nad nimi nadzór oraz – co najważniejsze – decyduje o przyjęciu do Przytułku lub o usunięciu z niego.