Plan oficyny tłumaczenie

Plan oficyny.

Str. 2

…miejscowemu, architektowi rejonowemu i samemu właścicielowi domu dołączyć do ostatnich dwóch pism zaświadczenie.
Zgodne z oryginalnym podpisem i pieczęcią wykonawcy.
Zgodne z podpisem
Architekta gubernialnego (podpis)
Weryfikował: wykonawca (podpis)

Str. 3

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Zarząd Guberni Warszawskiej
Departament budowlany
Postępowanie nr 18
30 maj 1903 r.
Warszawa

Do właściciela działki nr 2959/60 w Warszawie

Pani Aleksandry Weyssenhoff

Przesyłając siedem kopii zatwierdzonych przez Jego Ekscelencję Gubernatora protokołu Departamentu Budowlanego z dnia 27 maja 1903 r. nr 461, jak również plan techniczny (na wykonanie budowy dwupiętrowej murowanej oficyny Zarząd Guberni powiadamia Panią, że polecił rejonowemu architektowi (nazwisko nieczytelne) obserwowanie, czy dana budowa jest przeprowadzana zgodnie z zatwierdzonym planem technicznym i uzgodnionymi warunkami wymienionymi w kopii protokołu nr 461 i zasadami obowiązującymi w Departamencie Budowlanym na podstawie artykułów 335 i 336 Statutu. Przed przystąpieniem do prac jest Pani zobowiązana na podstawie tego samego Statutu do okazania rejonowemu architektowi pozwolenia wydanego wynajętemu przez Panią prywatnemu architektowi na nadzorowanie prowadzonych prac budowlanych i wykonywanie prac ciesielskich i kamieniarskich.

Po wykonaniu powyższego, należy otrzymać od architekta rejonowego stosowne zaświadczenie na kopii zatwierdzonego planu technicznego i planie prowadzenia prac, jak również zawiadomić o rozpoczęciu prac budowlanych miejscowy wydział policji.

Niezależnie od powyższego, jest Pani również zobowiązana do tego, aby kopia zatwierdzonego protokołu i planu technicznego stale znajdowała się w miejscu wykonywania prac budowlanych, w celu możliwości zweryfikowania czy prowadzone prace są wykonywane prawidłowo, jak również w przypadku, gdyby działka miejska miała zostać przeznaczona na tereny leśne lub magazyn materiałów budowlanych, czy wniosła Pani stosowną opłatę do kasy miejskiej.

W imieniu Architekta Gubernialnego (podpis)

Wykonawca: podpis

Str. 5

Wyciąg z rejestru Departamentu Budowlanego Zarządu Guberni Warszawskiej z dnia 22 maja 1903 r. nr 461 zatwierdzony przez Jego Ekscelencję Gubernatora w dniu 27 maja bieżącego roku.
Właściciel działki 2959/60 na ulicy Solec w Warszawie Aleksandra Weyssenhoff we wniosku z dnia 17 maja 1903 roku, wnosi o zgodę na wykonanie prac budowlanych oficyny murowanej.
Na należącej do niego działce, zgodnie z załączonymi planami technicznymi.

OPINIA: Po rozpatrzeniu wymienionego wyżej wniosku Departament Budowlany zgodnie z prośbą właściciela działki nr 2959/60 przy ulicy Solec p. Aleksandry Weyssenhoff postanawia udzielić jej zgody na wykonanie budowy pod następującymi warunkami:

 1. Fundamenty zostaną wprowadzone do twardego gruntu
 2. Grubość ścian będzie się zgadzać z planem technicznym
 3. Ściany nośne będą wykonane zgodnie z planem technicznym
 4. Dachy będą pokryte materiałem niepalnym
 5. Tynk na fasadzie zostanie położony nie wcześniej niż po dwóch latach od zakończenia prac murarskich
 6. Schody zostaną wykonane z materiału niepalnego
 7. Piece zostaną oddzielone od drewnianych ścian ceglanymi przegródkami
 8. W pomieszczeniach mieszkalnych zostanie zamontowana należyta wentylacja z zabezpieczonym dopływem świeżego, nagrzanego powietrza i wyprowadzeniem zużytego powietrza osobnymi dla każdego pomieszczenia rurami, które wychodzić będą poza poziom dachu, a nie na strych.
 9. Schody prowadzące na strych powinny być ognioodporne, a za takie są uważane, gdy klatka schodowa posiada niepalny sufit, a drzwi wejściowe na strych są metalowe lub obite blachą.
 10. Pokoje w niewielkich mieszkaniach będą miały objętość nie mniejszą niż 1,715 stóp sześciennych.
 11. Kanalizacja zostanie przeprowadzona za pozwoleniem i zgodnie z wytycznymi Magistratu Miasta Warszawy.
 12. Minimalna głębokość fundamentów w miejscu zamontowania mierników wody powinna być nie mniejsza niż 8 i ¼ stóp.
 13. Nieczytelne
 14. Roboty zostaną wykonane pod nadzorem architekta , który posiada prawo do prowadzenia prac budowlanych w mieście Warszawa oraz
 15. Wyżej wymienione prace zostaną przeprowadzone z użyciem materiałów należytej jakości i powinny być w każdym aspekcie zgodne z planem technicznym zatwierdzonym przez Jego Ekscelencję Gubernatora, po czym oryginał planu technicznego powinien pozostać w aktach Departamentu Budowlanego, zaś jego kopia zostanie wydana po podpisaniu wydania przez właściciela domu.

Str. 7

Projekt budowy dwupiętrowej oficyny dla pomieszczeń niepracowniczych na działce nr 2959/60 ,
na ul. Solec 36. Właściciel Aleksandra Weyssenhoff

Str. 8

Niniejszy plan techniczny został rozpatrzony w Departamencie Budowlanym Zarządu Guberni Warszawskiej zgodnie z protokołem z dnia 22 maja 1903 roku nr 461 i zatwierdzony przez Jego Ekscelencję Gubernatora w dniu 27 maja 1903 roku.

W imieniu architekta gubernialnego (podpis)