Statut

STATUT
Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w warszawie

tekst ujednolicony

zgodnie z Uchwałą nr 5/2017,  podjętą przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa  
dnia 25 marca 2017 roku.

 

 

 

§1

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie.

 

§2

Terenem działalności stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Warszawa.

 

§3

1.       Towarzystwo ma na celu działalność w zakresie pomocy społecznej w tym filantropijną na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności starcom obojga płci lub osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy zarobkowej, w tym również na rzecz członków Towarzystwa i ich rodzin.

2.       Cele, o których mowa w ust. 1, Towarzystwo realizuje przez organizowanie i prowadzenie całodobowych i dziennych domów opieki, oraz udzielanie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym lub będącym w wieku senioralnym w ich środowisku lokalnym, polegającej w szczególności na ich aktywizacji integracji społecznej oraz  pobudzaniu, rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturowo-twórczych.

3.       Towarzystwo może w zakresie realizacji zadań publicznych prowadzić działalność jako  organizacja pożytku publicznego w odniesieniu do realizacji wszystkich lub określonych zadań w formach odpłatnych i nieodpłatnych.

4.       Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

5.       Całodobowe i dzienne  domy opieki prowadzone są w formie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Przychody z tytułu tej działalności przeznaczane są wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

6.       Działalność odpłatna i nieodpłatna są wyodrębnione w sposób umożliwiający ich należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

 

§4

Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie jest osobą prawną posiadającą zdolność do działań prawnych w trybie i granicach wynikających z niniejszego Statutu, może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy, przyjmować darowizny, zapisy i ofiary, zaciągać zobowiązania, zawierać umowy, bronić i dochodzić swoich praw w drodze sądowej lub administracyjnej.

 

§5

Towarzystwo posiada pieczęć z wymienieniem jedynie nazwy Towarzystwa.

 

§6

Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego i należący do niego majątek korzystają z wszelkich praw i przywilejów nadanych prywatnym zakładom opiekuńczo-charytatywnym na zasadzie przepisów obecnie istniejących lub mogących być wydanymi w przyszłości. Cele swoje Towarzystwo realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

 

§7

Liczba osób korzystających z całodobowych i dziennych domów opieki prowadzonych przez Towarzystwo zależy od wielkości i dogodności pomieszczeń  i środków materialnych.

 

§8

Towarzystwo składa się z nieograniczonej liczby osób płci obojga. Nie mogą być członkami Towarzystwa:

a)      niepełnoletni

b)      osoby nie korzystające z pełni praw obywatelskich.

 

§9

1.       Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a)      rzeczywistych

b)      wspierających

c)       honorowych

2.       Obowiązkiem wszystkich członków jest urzeczywistnianie celów Towarzystwa wkładem pracy lub składką pieniężną.

3.       Członkowie mają prawo korzystania ze świadczeń wynikających ze statutowej działalności Towarzystwa.

 

§10

Rzeczywistymi członkami Towarzystwa są osoby przyjęte w tym charakterze przez Zarząd Towarzystwa i opłacające składkę corocznie lub przykładające się własną pracą do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.

 

§11

Członkami wspierającymi są osoby fizyczne i prawne przyjęte w tym charakterze przez Zarząd Towarzystwa.

 

§12

Honorowymi członkami są osoby, które z powodu uczynionych przez nie znaczących ofiar na rzecz Towarzystwa lub wyświadczonych przez nie innych szczególnych usług, zostały wybrane na tę godność przez Walne Zgromadzenie Członków.

Członkowie honorowi korzystają z tych samych praw, co członkowie rzeczywiści i nie są obowiązani do uiszczania składek.

 

§13

Członkowie rzeczywiści, zalegający ze składkami od roku mogą być przez Zarząd Towarzystwa wykreśleni z listy członków.

 

§14

Członek Towarzystwa, którego działalność lub postępowanie przynosi szkodę lub ujmę Towarzystwu, może być wykreślony z listy członków na mocy postanowienia Zgromadzenia Walnego członków.

 

§15

Środki działania Towarzystwo czerpie:

a)      ze składek członkowskich,

b)      z dochodów z kapitałów i majątku Towarzystwa,

c)       z opłat za osoby korzystające z domów opieki prowadzonych przez Towarzystwo,

d)      z ofiar wnoszonych gotówką lub w naturze,

e)      z darowizn i zapisów testamentowych, o ile były uczynione bez zastrzeżenia, że mają być zaliczone do kapitału żelaznego,

f)       z dochodów z przedstawień, odczytów, koncertów, widowisk i zbiórek publicznych, urządzanych przez Towarzystwo na mocy specjalnego za każdym razem pozwolenia władzy właściwej,

g)      z ofiar zbieranych do puszek pod warunkiem otrzymania pozwolenia władzy właściwej,

h)      z dotacji, subwencji, środków pomocowych i innych form wsparcia prowadzonej działalności,

i)        z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§16

Kapitał żelazny tworzy się z ofiar, darowizn lub zapisów uczynionych z zastrzeżeniem, że takie mają przeznaczenie lub z sum przeznaczonych w tym celu przez Walne Zgromadzenie członków. Jedynie dochody od kapitałów żelaznych mogą być używane na bieżące potrzeby  Towarzystwa. W razie wyjątkowej potrzeby Zgromadzenie Walne może postanowić użycie części lub nawet całości kapitału żelaznego na cel ściśle określony w granicach zadań Towarzystwa w miarę jednak możności użyty na ten cel kapitał powinien być powrócony.

 

§17

Kapitały żelazne lokowane są w papierach wartościowych, lokatach bądź na rachunkach bankowych.

 

§18

Władzami zarządzającymi sprawami Towarzystwa są:

1.       Zarząd

2.       Walne Zgromadzenie Członków

 

§19

Zarząd składa się z określonej przez Zgromadzenie Walne liczby osób, w ilości od sześciu do  dziewięciu, wybieranych przez Zgromadzenie Walne z grona członków rzeczywistych lub honorowych Towarzystwa na termin trzyletni.

 

§20

Corocznie ustępuje trzecia część członków Zarządu według starszeństwa wyboru. Ustępujący mogą być ponownie wybrani, jeżeli zgadzają się na przyjęcie mandatu. W razie opuszczenia stanowiska członka Zarządu przed upływem kadencji, Zgromadzenie Walne wybiera zastępcę na okres czasu do ukończenia kadencji ustępującego członka Zarządu.

 

§21

Członkowie Zarządu wybierają corocznie ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę i Sekretarza.

 

§22

1.       Członkowie Zarządu pełnią swe obowiązki bezpłatnie.

2.       Członkami Zarządu nie mogą być osoby  skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§23

Zarząd zbiera się w miarę potrzeby na zaproszenie Prezesa Zarządu lub jego zastępcy, albo na żądanie dwóch członków Zarządu.

 

§24

Dla prawomocności posiedzeń Zarządu niezbędna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.

 

§25

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

1.       Podział zajęć pomiędzy członków Zarządu stosownie do wzajemnego porozumienia.

2.       Przyjmowanie i usuwanie osób, korzystających ze świadczeń Towarzystwa.

3.       Przyjmowanie i zwalnianie służby i pracowników i ustanawianie ich wynagrodzenia i warunków zajęć oraz nadzór nad ich działalnością.

4.       Staranie o zdobywanie środków na utrzymanie i urzeczywistnianie zadań Towarzystwa.

5.       Zarządzanie majątkiem Towarzystwa i umieszczanie kapitałów.

6.       Prowadzenie wszelkich spraw Towarzystwa, podnoszenie kapitałów, zawieranie umów i udzielanie odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania wszelkich związanych z tym czynności.

7.       Zarządzanie zakładami Towarzystwa.

8.       Sporządzanie wszelkich regulaminów i instrukcji dla zakładów Towarzystwa i dla przebywających w nich i pracujących w tych zakładach osób i przedstawianie ich Zgromadzeniom Walnym.

9.       Prowadzenie listy członków.

10.   Prowadzenie rachunkowości i korespondencji Towarzystwa.

11.   Zwoływanie Zgromadzeń Walnych członków Towarzystwa.

12.   Układanie i przedstawianie Zgromadzeniu Walnemu sprawozdań rachunkowych i z działalności Towarzystwa oraz preliminarzy budżetowych, przygotowywanie spraw wnoszonych na Zgromadzenie Walne.

13.   Przedstawianie Zgromadzeniom Walnym spraw nierozstrzygniętych przez Zarząd lub przekraczających jego kompetencje.

14.   Przyjmowanie darowizn i zapisów.

 

§27

1.       Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu przedstawia Towarzystwo na zewnątrz, kieruje działalnością Zarządu i przewodniczy na jego posiedzeniach, zagaja Zgromadzenie Walne, podpisuje korespondencje.

2.       Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

 

§28

W razie choroby lub nieobecności Zarządu zastępca jego spełnia jego obowiązki. Jeżeli obaj nie mogą wykonywać tych obowiązków, spełnia je jeden z członków Zarządu stosownie do wzajemnego porozumienia.

 

§29

Członek Zarządu, Sekretarz  lub inna osoba  załatwia wszelkie czynności kancelaryjne w sprawach Towarzystwa, przygotowuje korespondencję, sprawozdania i inne pisma.

 

§30

Zarząd upoważnia osoby do przyjmowania wszelkich wpływów pieniężnych na rzecz Towarzystwa i wydawania odpowiednich pokwitowań, przyjmowania ofiar w naturze, prowadzenia: ksiąg rachunkowych wpływów i wydatków, ksiąg magazynowych, inwentarza kapitałów i majątku Towarzystwa,  listy  członków  kontroli  opłaty składek członkowskich,  bądź nadzoruje wykonywanie tych czynności.

 

§31

Zarząd ma prawo zapraszać na swe posiedzenia osoby, nienależące do składu Zarządu, a nawet osoby nienależące do składu Towarzystwa, o ile udział ich w rozpoznaniu spraw może być pożytecznym. Osobom tym służy prawo głosu doradczego w sprawach, do których zostały zaproszone.

 

§32

Członkowie Towarzystwa mogą przedstawiać Zarządowi, ustnie lub na piśmie, swoje wnioski w sprawach Towarzystwa. Wnioski te Zarząd obowiązany jest rozpoznać na pierwszym swym posiedzeniu po ich założeniu. O ile wniosek dotyczy spraw przekraczających kompetencje Zarządu, Zarząd Towarzystwa ma prawo po rozpoznaniu wniosku bądź przedstawić go na Walne Zgromadzenie członków, bądź uznać za nie ulegający przedstawieniu. Jeżeli jednak wniosek jest podpisany przez jedną dziesiątą część członków rzeczywistych i honorowych,  lecz niemniej niż przez pięciu członków, Zarząd będzie obowiązany przedstawić taki wniosek Zgromadzeniu Walnemu.

 

§33

Zgromadzenia Walne bywają zwyczajne i nadzwyczajne. W Zgromadzeniach Walnych biorą udział członkowie rzeczywiści i honorowi Towarzystwa. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzeń Walnych Zarząd zobowiązany jest każdorazowo podawać ogłoszenia w piśmie, wychodzącym w Warszawie i zawiadamiać członków rzeczywistych i honorowych Towarzystwa.

 

§34

Zgromadzenia zwyczajne zwołują się raz w roku, w okresie trzech miesięcy od ukończenia roku sprawozdawczego, dla rozpoznania sprawozdania za rok ubiegły, projektu budżetu na rok bieżący i wniosków komisji rewizyjnej oraz spraw wniesionych jednocześnie przez Zarząd. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje się bądź przez Zarząd dla rozstrzygnięcia spraw pilnych, nierozstrzygniętych przez Zarząd lub przekraczających jego kompetencje, bądź też na żądanie piśmienne Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej jednej dziesiątej części ogólnej liczby członków rzeczywistych i honorowych Towarzystwa, jeśli ta część liczy nie mniej niż pięciu członków.

 

§35

Zgromadzenia Walne otwiera i zagaja Przewodniczący Zarządu lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Sekretarz, po czym Zgromadzenie wybiera jednego z obecnych członków do przewodniczenia na Zgromadzeniu. Jeżeli Zgromadzenie Walne rozpoznaje sprawozdanie Zarządu lub zażalenia na jego działalność, wówczas nie może przewodniczyć na Zgromadzeniu osoba należąca do składu Zarządu.

 

§36

Zgromadzenie uznaje się za prawomocne, jeżeli na nim jest obecna przynajmniej jedna trzecia część członków Towarzystwa. Dla zdecydowania spraw, dotyczących nabycia lub sprzedaży własności nieruchomości, zmiany Statutu, wykreślenia członków, których działalność nie odpowiada interesom Towarzystwa, przyjęcia na nowo wykreślonych członków do składu Towarzystwa i rozwiązania Towarzystwa, wymagana jest obecność na Zgromadzeniu przynajmniej połowy członków rzeczywistych i honorowych. Jeżeli wskutek nieprzybycia wymaganej liczby członków w oznaczonym terminie, Zgromadzenie odbyć się nie może, wyznacza się drugi termin, w którym Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość obecnych członków i przedmiot obrad. Ten drugi termin może być z góry wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy, co najmniej godzinę później; musi być jednak o tym ogłoszona wzmianka w ogłoszeniu o pierwszym terminie z uprzedzeniem, że w razie nie dojścia do skutku Zgromadzenia w pierwszym terminie dla braku dostatecznej liczby obecnych, odbędzie się z tym samym porządkiem obrad powtórne Zgromadzenie tego samego dnia o oznaczonej godzinie, prawomocne bez względu na ilość obecnych na nim członków.

 

§37

1.       Postanowienia Zgromadzeń Walnych zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na Zgromadzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

2.       W sprawach jednak dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomości lub rozwiązania Towarzystwa dla prawomocności uchwał wymagana jest jednomyślność. Zmiany Statutu w tym zakresie również wymagają jednomyślności.

3.       W sprawach zmiany Statutu w pozostałym zakresie, wykreślenia członków, których działalność nie odpowiada interesom Towarzystwa, ponownego przyjęcia wykreślonych do składu Towarzystwa dla prawomocności uchwał wymagana jest zgoda przynajmniej dwóch trzecich liczby członków obecnych na posiedzeniu.

 

§38

W razie żądania choćby jednego z członków obecnych na Zgromadzeniu głosowanie odbywa się tajnie, kartkami.

 

§39

1.       Do kompetencji Zgromadzeń Walnych należy:

a)      wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Walnego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członków honorowych Towarzystwa,

b)      rozpoznanie sprawozdań Zarządu z ubiegłego roku i projektów budżetu na rok bieżący oraz wniosków Komisji Rewizyjnej,

c)       zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów i instrukcji,

d)      rozstrzyganie spraw, dotyczących kupna lub sprzedaży nieruchomej własności Towarzystwa,

e)      rozpoznawanie spraw dotyczących wykreślenia członków Towarzystwa o ile ich działalność nie odpowiada jego interesom oraz ponownego przyjęcia wykreślonych członków,

f)       rozpoznawanie spraw dotyczących zmiany Statutu Towarzystwa,

g)      rozpoznawanie spraw dotyczących rozwiązania Towarzystwa,

h)      rozstrzyganie wszelkich spraw przekraczających kompetencje Zarządu lub wniesionych przez Zarząd,

i)        ustalanie wysokości minimalnej składki rocznej.

2.       Do kompetencji Walnych Zgromadzeń należy również nadawanie tytułu Honorowego Członka i Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa. Honorowy Przewodniczący ma prawo uczestniczyć w obradach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.

 

§40

Na Zgromadzeniach Walnych mogą być rozstrzygane jedynie sprawy dotyczące określonej w Statucie działalności Towarzystwa i objęte porządkiem obrad przyjętym przez Zgromadzenie Walne.

 

§41

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców wybieranych na trzyletnią kadencję przez Zgromadzenie Walne z grona członków rzeczywistych lub honorowych, nienależących do składu Zarządu.

 

§42

1.       Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

2.       Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

3.       Komisja Rewizyjna ma za zadanie kontrolę nad użyciem funduszów i majątku Towarzystwa i nad prowadzeniem rachunkowości, sprawdza sprawozdania roczne i projekt budżetu i składa swe wnioski Zgromadzeniu Walnemu. O dokonaniu sprawozdań powyższych Komisja Rewizyjna czyni odpowiednie adnotacje w księgach rachunkowych i sprawozdania. Sprawozdanie i projekt budżetu przedstawia, co najmniej na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem Walnym.

4.       Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

§43

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)      nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)       mogą otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji.

 

§44

W razie rozwiązania Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, o przeznaczeniu należącego do niego majątku postanowi ostatnie Zgromadzenie Walne członków.

Przedmioty i kapitały zapisane lub darowane Towarzystwu z celem szczególnym otrzymują odpowiednie temu celowi przeznaczenie.

 

§45

Zgodnie  z niniejszym Statutem zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników  oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)       wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

d)      dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§46

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązuje przepisy prawa w tym  w szczególności ustawy  Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

STATUT – wersja do druku