Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 26 marca 2022 roku (sobota) o godz. 09.00 w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Solec 36 a, z następującym planowanym porządkiem obrad: 

 

 1. Zagajenie i wybory przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sekretarza.
 2. Odczytanie porządku dziennego i jego akceptacja.
 3. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2021 roku.
 5. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w 2021 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdań i łącznego sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa i Domu Pomocy Społecznej za rok 2021.
 7. Sprawozdanie i opinia Komisji Rewizyjnej.
 8. Informacja dot. opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2021 oraz treści memorandum informacyjnego.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i łącznego sprawozdania finansowego.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie urealnienia zapisów księgowych dotyczących strat poniesionych w latach 20 I 3- 2021.
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Domu Pomocy Społecznej oraz budżetu Towarzystwa w zakresie jego bieżącego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych w 2022 roku.
 13. Wybory uzupełniające do Zarządu zgodnie z trybem określonym przez§ 20 Statutu.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego dla badania łącznych sprawozdań finansowych za rok 2022 zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku stwierdzenia braku wymaganej ilości obecnych członków w pierwszym wyznaczonym terrrnnie, tj. o godz. 09.00, Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie, tj. godz. 10.00, jako prawomocne bez względu na ilość obecnych na nim członków.

Zarząd informuje zainteresowanych, że dokumenty dotyczące przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa będą udostępnione do wglądu w siedzibie Towarzystwa w dniach od 23-25 marca br. w godz. 10.00 – 16.00.