Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 25 marca 2023 roku (sobota) o godz. 09.00 w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Solec 36 a, z następującym planowanym porządkiem obrad:
 
1.      Zagajenie i wybory przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sekretarza.
2.      Odczytanie i przyjęcie  porządku dziennego Zgromadzenia.
3.      Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
4.      Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2022 roku.
5.      Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku.
6.      Przedstawienie sprawozdań i łącznego sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa i Domu Pomocy Społecznej za rok 2022.
7.      Przedstawienie Sprawozdania i opinii  Komisji Rewizyjnej.
8.      Informacja dot. opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2022 oraz treści memorandum informacyjnego.
9.      Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i łącznego sprawozdania finansowego.
10.    Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2022 rok.
11.    Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Domu Pomocy Społecznej oraz budżetu  Towarzystwa w  zakresie jego bieżącego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych w 2023 roku.
12.    Wybory uzupełniające do składu  Zarządu zgodnie z trybem określonym przez § 20 Statutu.
13.    Wybór  Komisji Rewizyjnej.  
14.    Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego dla badania łącznych sprawozdań finansowych za rok 2022 zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
15.    Przedstawienie propozycji zmian w treści Statutu Towarzystwa, dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zmian  Statutu.
16.    Wolne wnioski.
17.    Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 
W przypadku stwierdzenia braku wymaganej ilości obecnych członków w pierwszym wyznaczonym terminie,
tj. o godz. 09.00, Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie, tj. o godz.10.00, jako zdolne do podejmowania uchwał  bez względu na ilość obecnych na nim członków.
 Zarząd informuje zainteresowanych, że dokumenty dotyczące  przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa będą udostępnione do wglądu w siedzibie Towarzystwa  w  dniach od 22-24 marca  br. w godz. 10.00 – 16.00