PROCES KONSERWACJI ARCHIWALIÓW TRWA

Usuwanie spęcznionej rozpuszczalnikami taśmy.

20 września informowaliśmy, że pierwsze oględziny obiektów, wstępna ocena ich degradacji oraz zaplanowanie prac  konserwatorskich bez szczegółowych badań, mogą okazać się złudne.  Archiwalia skrywają bowiem zazdrośnie do końca swoje tajemnice …… 

No i oczywiście wykrakaliśmy. Jeden z najcenniejszych obiektów, poddawany właśnie zabiegom konserwatorskim, ujawnił swoje drugie / złe oblicze. Teoretycznie, Księga Protokołów z Walnych Zgromadzeń Towarzystwa, zbiór ręcznie sporządzanych dokumentów, spisywany systematycznie od 1903 roku, miał być obiektem bezproblemowym.

W praktyce okazało się inaczej. Nieprofesjonalne zabiegi introligatorskie, przeprowadzone w czasie przeoprawiania księgi, oraz użycie do podklejania kart i grzbietu księgi taśm z syntetycznym klejem, spowodowały niemal nieodwracalne szkody.

Taśmy podczas żmudnego procesu usuwania.

Przeznaczone do usunięcia taśmy oklejające grzbiety wszystkich składek również w partiach tekstu.

Przeznaczone do usunięcia wadliwe naprawy introligatorskie, syntetyczne taśmy klejące naklejone obustronnie i wielowarstwowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko dzięki niezwykłym umiejętnościom konserwatora udało się pokonać grudy stwardniałego kleju, nieczytelność fragmentów tekstu  i nierozkładalność księgi. Po miesiącu wytężonej pracy widoczne są już  pozaklejane fragmenty tekstu i krok po kroku eliminowane szkody wyrządzone przez czas i brak umiejętności. 

Odsłonięta sztywna warstwa syntetycznego przeklejenia grzbietu wraz z zatopionymi zwięzami, widok po zdemontowaniu części składek.

Nieoczyszczone wykwity rdzy w bigach składek po usuniętych przez introligatora zszywkach.

Taśmy przeznaczone do usunięcia, naklejone w pięciu warstwach, stanowiące „uzupełnienie” brakującego narożnika karty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie zostało sfinansowane w 89,96 % ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.”