Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Solec 36 a, z następującym planowanym porządkiem obrad:

 1. Zagajenie i wybory przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sekretarza.
 2. Odczytanie porządku dziennego i jego akceptacja.
 3. Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2020 roku.
 5. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w 2020 roku.
 6. Przedstawienie sprawozdań i łącznego sprawozdania finansowego z działalności Towarzystwa i Domu Pomocy Społecznej za rok 2020.
 7. Sprawozdanie i opinia Komisji Rewizyjnej.
 8. Informacja dot. opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2020 oraz treści memorandum informacyjnego.
 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i łącznego sprawozdania finansowego.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia budżetu Domu Pomocy Społecznej oraz budżetu Zarządu w  zakresie jego bieżącego funkcjonowania i realizacji zadań statutowych w 2021 roku.
 12. Wybory do Zarządu zgodnie z trybem określonym przez § 20 Statutu. 
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego dla badania łącznych sprawozdań finansowych za rok 2020 zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
 14. Podjęcie uchwał w trybie art. 36 ust 1 lit c Statutu w przedmiocie zatwierdzenia zmian regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej i innych regulaminów i instrukcji w zakresie jego funkcjonowania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku stwierdzenia braku wymaganej ilości obecnych członków w pierwszym wyznaczonym terminie,
tj. o godz. 16.00, Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia z tym samym porządkiem obrad w drugim terminie, tj. o godz.17.00, jako prawomocne bez względu na ilość obecnych na nim członków.

 Zarząd informuje zainteresowanych, że dokumenty dotyczące przedmiotu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa będą udostępnione do wglądu w siedzibie Towarzystwa w dniach 17-18  czerwca  br. w godz. 10.00 – 16.00.