ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zarząd Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 28 marca 2015 roku (sobota) o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Solec 36 a, z następującym porządkiem dziennym:

 1. zagajenie i wybory przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 2. odczytanie porządku dziennego i jego akceptacja
 3. odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 4. sprawozdanie zarządu z działalności (merytorycznej i finansowej) w 2014 roku
 5. sprawozdanie dyrektora DPS z działalności za 2014 rok
 6. sprawozdanie komisji rewizyjnej
 7. dyskusja nad sprawozdaniami oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 8. wybory uzupełniające do Zarządu (§ 20 Statutu)
 9. wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (§ 41 Statutu).
 10. wolne wnioski
 11. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W przypadku stwierdzenia braku wymaganej ilości członków w pierwszym wyznaczonym terminie, tj. o godz. 10.00, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tj. o godz. 11.00 tego samego dnia bez względu na ilość obecnych.

Jednocześnie Zarząd informuje, że projekty uchwał będą do wglądu w dniach od 23 do 27 marca w biurze Towarzystwa w Warszawie przy ul. Solec 36 a, w godz. 10.00 – 18.00.

pomóżPrzypomina się o obowiązku opłacenia należnych składek członkowskich oraz o możliwości dodatkowego przekazywania na rzecz naszego Towarzystwa darowizny w wysokości 1% od wyliczonego podatku przy składaniu zeznania podatkowego za 2014 rok (darowiznę pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy). W tym celu należy wypełnić w druku rozliczeniowym odpowiednie rubryki poprzez podanie nazwy OPP: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego,
01-394 Warszawa, ul. Solec 36a, numeru KRS: 0000063509.

Wszystkim ofiarodawcom Zarząd składa gorące podziękowania.

 

           Prezes Towarzystwa
Przytułku św. Franciszka Salezego

                               Adam Stradowski